ตราสัญลักษณ์ 55 ปี มหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร “จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

แบบหลายสีแบบสีเดียว