โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ภารกิจและความรับผิดชอบ  ในหน่วยงานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หน่วยประชาสัมพันธ์

                                            หน้าที่ความรับผิดชอบ

                 การแบ่งงานภายใน

 

  – งานวางแผน และบริหารจัดการ

  – งานธุรการ

  – งานรับ-ค้อโอนสายโทรศัพท์ส่วนกลาง  และติดต่อสอบถาม

  – งานพิธีกร

  – งานไปรษณีย์

  – งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

           ฝ่ายงานบริหารทั่วไปและบริการ

 
 
 
 
 
 

  – งานแถลงข่าว

  – งานสื่อมวลชนสัมพันธ์

  – งานศูนย์กลางเครือข่าย SNRU NEWS

  – การจัดทำสารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง

  – การข่าว

         ฝ่ายข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์

 
 
 
 
 

  – งานผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง  และเสียงตามสาย

              ฝ่ายผลิตวิทยุกระจายเสียง

 

  – งานป้ายประชาสัมพันธ์

  – งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

  – งานออกแบบวัสดุกราฟิก

  – งานบันทึกตัดต่อภาพ/เสียง และดูแลระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

  – งานผลิตรายการโทรทัศน์วงจรปิดในมหาวิทยาลัย

  – งานนิทรรศการ

ฝ่ายงานสร้างสรรค์ผลิตสื่อ  และรายการโทรทัศน์

 
 
 
 
 

 

 

 

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

                                           หน้าที่ความรับผิดชอบ

                  การแบ่งงานภายใน

 

   – ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนอาคาร 8

   – ให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนอาคาร 10 

   – ให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนอาคาร 13 

   – ให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนอาคาร 19 

   – ให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนอาคาร 20

   – ให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา  และห้องประชุมสรัสจันทร์

 ฝ่ายบริการโสตทัศนูปกรณ์อาคารเรียนรวม  และ ห้องประชุม

 
 
 
 
 

   – ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

   – ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์หอประชุมจามจุรี 1

   – ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์หอประชุมจามจุรี 2

    ฝ่ายบริการโสตทัศนูปกรณ์อาคารหอประชุม  และงานนอกสถานที่

 
 
 

   – ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ภาคสนาม

   – ให้บริการถ่ายทอดสัญญาณภาพนอกสถานที่

    ฝ่ายบริการโสตทัศนูปกรณ์อาคารหอประชุม  และงานภาคสนาม

 

   – ตรวจสอบ  และปรับปรุงแก้ไขครุภัณฑ์โสตฯ ในห้องเรียน  และอาคารหอประชุม

   – ตรวจสอบแก้ไขระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน  ห้องประชุม  และอาคารหอประชุม

   – วิเคราะห์การชำรุดของครุภัณฑ์  และระบบโสตทัศนูปกรณ์

 ฝ่ายดูแลรักษา  และซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์