บุคลากรงานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

 

   
   นางสาวสุทราภรณ์  ตาลกุล
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
 

 

หน่วยประชาสัมพันธ์

นายรัตนกาญจน์  คำเพชรดี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายวีรพรรณ  รัตนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายณัฐพล  น้อยนาง
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

 

นายกิตติภัทร  ฝ่ายเทศ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นายสุวิทย์  เหลาสะอาด
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

 

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

นายวิษณุ  กลมเกลียว 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นายศราวุฒิ  วังสุริ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นายพิสิษฐ์  ทวีโชคชัยธวัช
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นายแสงเพชร  ตันปาน
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

นายวรเมธ  ตรีศิริจรรยา
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

นายพัชระ  ฤทธิวงค์
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา