ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนเผยแพร่และสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย

สร้างความเป็นเลิศในเครือข่ายของข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความร่วมมือกับบุคลากรภายในและภายนอก

โดยยึดหลักมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย

พันธกิจ

  1. ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในทุกด้านเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย
  2. เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของมหาวิทยาลัย
  3. ผลิตและสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
  4. สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน